Algemene handelsvoorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

(De volgende algemene voorwaarden bevatten ook juridische informatie over uw rechten op grond van de bepalingen over contracten bij verkoop op afstand en elektronische handel.)

1. Reikwijdte
2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
3. Bestelproces en contractafsluiting
4. Prijzen en verzendkosten
5. Levering, beschikbaarheid van goederen
6. Betalingsregelingen
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Garantie en Waarborg
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van de tekst van het contract
11. Privacy
12. Jurisdictie, toepasselijk recht, contracttaal

1. Reikwijdte
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen 21studios, Plantage Kerklaan 61A2 1018CX Amsterdam, info@nestful.de (hierna "verkoper") en de klant (hierna "klant") zijn onderstaande algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de ten tijde van de bestelling geldende versie.
1.2. U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur per e-mail bereiken op info@nestful.de.
1.3. Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat overwegend niet commercieel of zelfstandig is (§ 13 BGB).
1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
2.1. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een ​​bestelling te plaatsen.Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een toezegging of garantie.
2.2. Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt" tenzij anders vermeld bij de producten. Afgezien daarvan blijven fouten voorbehouden.

3. Bestelproces en contractafsluiting
3.1. De klant kan met de knop [Toevoegen aan winkelwagen] producten uit het assortiment van de verkoper vrijblijvend selecteren en in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. Vervolgens kan de klant via de knop [Doorgaan naar afrekenen] in de winkelwagen het bestelproces voltooien.
3.2. De klant dient een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen door op de knop [Kopen] te klikken. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. Vereiste informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).
3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant met de functie "Afdrukken" kan afdrukken (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag.De koopovereenkomst komt pas tot stand als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant opstuurt of overhandigt of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of verzending van de factuur.
3.4. Als de verkoper betaling vooraf mogelijk maakt, komt het contract tot stand wanneer de bankgegevens en het betalingsverzoek worden verstrekt. Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, ook niet na een hernieuwd verzoek, trekt de verkoper zich terug uit het contract met als gevolg dat de bestelling niet langer geldig is en de verkoper niet verplicht is te leveren. De bestelling is dan zonder verdere gevolgen voor de koper en verkoper afgerond. Een reservering van het artikel in geval van vooruitbetaling wordt dus gemaakt voor maximaal 10 kalenderdagen.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle op de website van verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting.
4.2. Naast de vermelde prijzen rekent de verkoper verzendkosten voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en als onderdeel van het bestelproces.

5. Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.
5.2. Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, is de verkoper gerechtigd om op eigen kosten deelleveringen te doen, voor zover dit redelijk is voor de klant.
5.3. Als de levering van de goederen door toedoen van de koper ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventueel gedane betalingen worden direct aan de klant terugbetaald.
5.4. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product niet door zijn leverancier krijgt geleverd buiten zijn schuld, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant geen vergelijkbaar product wenst te leveren, zal de verkoper de reeds betaalde vergoeding onmiddellijk aan de klant terugbetalen.
5.5. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de betreffende productbeschrijving.

6. Betalingsregelingen
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden als onderdeel van en voor het voltooien van het bestelproces. Op een aparte informatiepagina worden klanten geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.
6.2. Indien betaling op factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betaalwijzen geldt dat de betaling vooraf zonder aftrek dient te geschieden.
6.3. Als derde aanbieders de opdracht krijgen om betalingen te verwerken, bijv. Paypal. hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6.4. Indien de vervaldatum voor betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant reeds in gebreke door het overschrijden van de deadline. De klant is in dat geval de wettelijke rente over de achterstallige betaling verschuldigd.
6.5. De verplichting van de klant om achterstallige rente te betalen, sluit het claimen van verdere schadevergoeding door de verkoper niet uit.
6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

8. Garantie en Waarborg
8.1. De garantie wordt bepaald door wettelijke voorschriften.
8.2. Voor de door verkoper geleverde goederen bestaat slechts garantie indien deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden geïnformeerd over de garantievoorwaarden voordat het bestelproces wordt gestart.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor claims.
9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove schuld.
9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de vervulling de correcte uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die vermeld in de voorgaande zinnen.
9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na aanname van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor frauduleus verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. Opslag van de tekst van het contract
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient door de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken in de laatste stap van de bestelling.
10.2. De verkoper stuurt de klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de algemene voorwaarden samen met het annuleringsbeleid en informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich heeft geregistreerd in onze winkel, kunt u de geplaatste bestellingen in uw profiel bekijken. Daarnaast slaan we de tekst van het contract op, maar maken deze niet toegankelijk op internet.

11. Privacy
11.1. De verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor een welbepaald doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
11.2. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt voor het bestellen van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt om het contract uit te voeren en te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces.
11.3. De klant heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de verkoper over hem heeft opgeslagen. Daarnaast heeft hij recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.
11.4. Meer informatie over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de noodzakelijke persoonlijke gegevens door de verkoper is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring.

12. Jurisdictie, toepasselijk recht, contracttaal
12.1. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de zetel van de verkoper als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
12.2. Contracttaal is Duits.