herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Consumenten hebben dertig dagen herroepingsrecht.

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (21studios, Plantage Kerklaan 61A2, 1018CX Amsterdam, Nederland, info@nestful.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://nestful.de/ onder Contact. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de fabricage waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Bij 21studios, Plantage Kerklaan 61A2, 1018CX Amsterdam, Nederland, info@nestful.de

– Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.