Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

voorwaarden

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die daarmee verband houden, evenals externe online aanwezigheden, zoals ons social media-profiel (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv.

"Verwerking" is elk proces of reeks processen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd in verband met persoonsgegevens. De term is breed en omvat vrijwel elke omgang met gegevens.

"Pseudonimisering" betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profiling" elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of locatiewijzigingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

De "verantwoordelijke persoon" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"Verwerker" een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
21studio's
Plantage Kerklaan 61A2
1018CX Amsterdam

E-mail: info@nestful.de

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze online shop wordt geëxploiteerd met behulp van Shopify. Dit is een aanbieding van Shopify Inc. (150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada). De voorschriften voor gegevensbescherming vindt u hier: https://www.shopify.com/legal/privacy . Volgens het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie heeft Canada een adequaat niveau van gegevensbescherming. Bovendien is Shopify, Inc. gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen, waarvoor de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Gegevens kunnen worden overgedragen naar een derde land/landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld vanwege het gebruik van aanvullende functies door onze dienstverlener. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het sluiten van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact opnemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering

Ten behoeve van de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van bestaande garantie- en niet-nakomingsclaims, evenals eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op order-, betalings- en verzendverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Na het sluiten van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter c AVG, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG, of wij behouden ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Klantaccount

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactoptie of door een functie in het daarvoor bestemde klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de communicatie met klanten verzamelen wij persoonsgegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG, als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

Voor de uitvoering van het contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de AVG geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste koeriersdienst, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners ten behoeve van verzendmelding

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen wij op basis hiervan uw e-mailadres doorgeven aan de geselecteerde verzenddienstverlener in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het onderstaande contactadres. Na herroeping wissen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

DHL Parcel B.V
Strassenweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het verwerken van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de daartoe gemachtigde kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturatie, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Dit dient overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer, die doorslaggevend zijn in het kader van een belangenafweging.

5. Promotie per e-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie, nieuwsbrieftracking met afzonderlijke toestemming

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit.

Als u ons ook uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit.

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails one-pixel-technologieën (bijv. zogenaamde webbakens, trackingpixels), die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we met name de volgende "nieuwsbriefgegevens"

 • de pagina van waaruit de pagina werd opgevraagd (zogenaamde referrer-URL),
 • de datum en tijd van de oproep,
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • het e-mailadres,
 • de datum en tijd van aanmelding en bevestiging

en de One-Pixel Technologies met uw e-mailadres of uw IP-adres en mogelijk een uniek ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Afmelden voor de tracking van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief.

De informatie wordt bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief en de hierboven weergegeven nieuwsbrieftracking kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen, waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Verenigd Koninkrijk

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van de privacy van eindapparaten
Bij het gebruik van ons online aanbod gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is uw toestemming hiervoor niet vereist.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is uw toestemming vereist voor de opslag van informatie op uw apparaat of de toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen. Wij wijzen u erop dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet volledig bruikbaar zijn. Elke toestemming die u mogelijk heeft gegeven, blijft van kracht totdat u de respectieve instellingen op uw apparaat aanpast of reset.

Alle downstream gegevensverwerking met behulp van cookies en andere technologieën
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). Dit dient in het kader van een belangenafweging doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chroom™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw intrekkingsopties vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier werken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de respectieve technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaringen van Google .

Google Analytics

Ten behoeve van website-analyse worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met Google Analytics, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben we Instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -services" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de Google-services te verbeteren. Het vrijgeven van gegevens aan Google als onderdeel van deze instellingen voor het vrijgeven van gegevens is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

We gebruiken ook de uitbreidingsfunctie van Google Analytics om tests te maken en uit te voeren Google Optimaliseren .

Om de marketing van onze website te optimaliseren, gebruiken we de zgn Gebruikers-ID-functie . Met behulp van deze functie kunnen we een unieke, permanente ID toewijzen aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze online aanwezigheid en zo uw gebruikersgedrag over apparaten en sessies heen analyseren.

Voor webanalyse, de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google-signalen zogenaamde "cross-device tracking" is mogelijk. Als uw internetcompatibele apparaten aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "Gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op verschillende apparaten) opstellen, ook als u van apparaat verandert. Wij verwerken in dit kader geen persoonsgegevens, wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signalen.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden, de zgn DoubleClick-cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website.

Google AdSense

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. De zogenaamde DoubleClick-cookie maakt de weergave van op interesses gebaseerde advertenties mogelijk door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en het automatisch toewijzen van een gepseudonimiseerde UserID, met behulp waarvan interesses worden bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

Google-advertenties

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, de zogenaamde Google remarketing Er wordt een cookie geplaatst die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "Gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.

Voor website-analyse en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads conversie bijhouden Uw latere gebruiksgedrag als u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) worden vastgelegd, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze latere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam van geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert een analyse uit van uw gebruik van onze website met behulp van zogenaamde JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Gebruik van Facebook-pixel

We gebruiken de Facebook-pixel als onderdeel van de hieronder gepresenteerde technologieën Meta Platforms Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). Met de Facebook-pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) verzameld en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. In het kader van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt voor vergelijkingsdoeleinden ook gehashte informatie verzameld en opgeslagen, waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID. Facebook (door Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.
De door Facebook (door Meta)-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid Facebook (door Meta) .

Facebook-analyses

Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gegenereerd uit de met de Facebook-pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook (door Meta). Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en te vermarkten.

Facebook-advertenties (advertentiebeheer)

We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (door Meta) en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (door Meta) is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Meta Platforms Ireland. Dit omvat niet de daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland.

Op basis van de door Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website opereren wij via Facebook Aangepaste doelgroep groepsgebaseerd adverteren op Facebook (via meta), door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook (door Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die door de Facebook-pixel is ingesteld en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, werken wij via Facebook-pixels remarketing gepersonaliseerde reclame.

Over Facebook-pixels conversies we meten uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook (door Meta).

7.3 Andere aanbieders van webanalyse- en online marketingdiensten

Gebruik van Pinterest-tag voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor webanalyse en reclamedoeleinden op Pinterest en op websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, worden technologieën van Pinterest Europe Ltd. , Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") maakt automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) en met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Gebruikersprofielen worden gemaakt van de verzamelde gegevens met behulp van pseudoniemen. Pinterest zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Pinterest-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken op basis van Pinterest-tags. Dit stelt ons in staat om uw latere gebruiksgedrag te meten voor website-analyse en het volgen van gebeurtenissen als u via een advertentie van Pinterest op onze website terecht bent gekomen. De automatisch door Pinterest verzamelde informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG.

8. Sociale media

8.1 Sociale plug-ins van Facebook (van Meta), Instagram (van Meta), Pinterest

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende provider tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt drukken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Youtube, Pinterest

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de respectieve socialemedia-exploitant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De door Meta Platforms Ireland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook (by Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie). hier .

Instagram (door Meta) is een aanbieding van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie). hier .

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbieding van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen voor zover daar aangegeven;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te vragen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • nodig is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
  • de verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
  • wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

9.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, rectificatie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals het intrekken van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.